กรมสุขภาพจิต

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี    ( ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 มกราคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
5 มกราคม 2560
รายละเอียด
กรมสุขภาพจิต รับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานต่างๆ หรืองานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานใบสำคัญ ที่เป็นเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่บันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน เพื่อจัดทำบัญชีเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการเงินหรือรับจ่ายเงินเขียนใบเสร็จรับเงินค่าบริการต่างๆ เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลตามประเภทรายการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร : วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมสุขภาพจิต

0.31200003623962