สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ   ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
10 มีนาคม 2560
รายละเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรกรรม ทางปศุสัตว์ ประมง และธุรกิจเกษตร
2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excel หรือ Power Point)
3. สามารถไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไข

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติ และจำแนกหมวดหมู่แบบสอบถาม และแบบรายงานสถิติต่าง ๆ
2. ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องประมวลผล และจัดทำรายงานทางสถิติ
3. จัดทำหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติเพื่อสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
4. ประสานงานเพื่อการจัดทำข้อมูลสถิติกับกลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.35879993438721