สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย   ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
10 มีนาคม 2560
รายละเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สามารถอ่าน และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และแปล วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม เพื่อจำแนกสภาพการใช้ที่ดินด้านการเกษตร
2. สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (โปรแกรม GIS) และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.40560102462769