สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร   ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
10 มีนาคม 2560
รายละเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ด้านการเกษตร
2. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานผลเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตาม และ
ประเมินผลแผนงาน และโครงการด้านการเกษตร
3. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก ศูนย์ประเมินผลเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เพิ่มเติม/พิเศษ) ที่เกี่ยวข้องกับงานของ
ศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.37440085411072