สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
10 มีนาคม 2560
รายละเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยการเก็บ รวบรวม สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ สถานการณ์สินค้าเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน กองทุน FTA ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี เป็นต้น รวมทั้ง วิเคราะห์ประมวลผล สรุปประเด็น และจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจกิจการเกษตร เบื้องต้น
2. ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

0.3744010925293