สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่อยู่ : ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์   ( ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
13 มีนาคม 2560
รายละเอียด
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒. เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ คะแนน
ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จะต้องแนบสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC มาด้วย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

สมรรถนะ
ความรู้ทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

0.35880088806152