กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (กปผ.)   ( ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 13,800 และ 13,010 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท., ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือ อนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเกษตรทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการ
๒. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ.ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๓. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช การปรับปรุงบำรุงดิน เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช การให้บริการตรวจสอบระบบการผลิตพืช
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
๑. ทดสอบเกี่ยวกับการเกษตร และห้องปฏิบัติการด้านการเกษตร เป็นต้น ๒. ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
๑. การคิดวิเคราะห์ ๒๐ คะแนน ๒. การทำงานเป็นทีม ๒๐ คะแนน ๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒๐ คะแนน ๔. การสืบเสาะหาข้อมูล ๒๐ คะแนน ๕. ความเข้าใจงาน ๒๐ คะแนน

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.31199979782104