กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (กปผ.)   ( ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี ,ชีวเคมี ,ชีววิทยา ,ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูป แลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร และออกแบบผลิตภัณฑ์
๒. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประตามเอกสารกอบ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองาน ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
๑. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ ๒. ทดสอบความรู้ในการตรวจสอบการใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓. ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
๑. การคิดวิเคราะห์ ๒๐ คะแนน ๒. มนุษยสัมพันธ์ ๒๐ คะแนน ๓. ความซื่อสัตย์ ๒๐ คะแนน ๔. การสืบเสาะหาข้อมูล ๒๐ คะแนน ๕. ความเข้าใจงาน ๒๐ คะแนน

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.23399996757507