กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กปผ.)   ( ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (กปผ.)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์ ทางการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยและติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านพืช ทั้งก่อน และ/หรือหลังการเก็บเกี่ยว
๒. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองวิจัยพันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลองหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษ และปุ๋ย
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลพ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
๑. ทดสอบความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ของกรมฯ ๒. ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
๑. การคิดวิเคราะห์ ๒๐ คะแนน ๒. การทำงานเป็นทีม ๒๐ คะแนน ๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒๐ คะแนน ๔. การสืบเสาะหาข้อมูล ๒๐ คะแนน ๕. ความเข้าใจงาน ๒๐ คะแนน

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.34320092201233