มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
15 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3) มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการและเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานการประชุมราชการ
5) มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน การสรุปรายงานต่าง ๆ
6) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
7) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งในการพูดและลายลักษณ์อักษร
8) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
9) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีการตอบสนองที่ฉับไว สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกภายใต้ความกดดัน ด้วยสภาวะต่าง ๆ
10) มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความยืดหยุ่นต่อภาระหน้าที่ พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
11) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.1 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการดำเนินงาน
1.3 เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
1.4 ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
1.5 ให้บริการวิชาการด้านการบริหารทั่วไป เช่นให้คำปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
1.6 งานประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.7 งานเกี่ยวกับการพระราชทานปริญญาบัตร
1.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2526 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาระงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์/การสื่อสารโดยการพูด/การประสานงาน 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.24959993362427