สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา  รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 20 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
13 กรกฏาคม 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
(2) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน/โครงการ
(2) บริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเลขานุการ
(3) ปฏิบัติงานด้านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) ปฏิบัติงานด้านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) งานร่างหนังสือโต้ตอบ และประมวลรายงานที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
(6) ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร
(7) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสำนักงานลงในเว็บไซต์
(8) ปฏิบัติงานด้าน IT ของสำนักงาน
(9) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.3744010925293