สำนักงานศาลปกครอง

ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)   ( 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
7 กันยายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานนิติการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการคดี เช่น งานรับคำฟ้อง คำอุทธรณ์ คำร้อง คำขอต่างๆ เอกสารคำคู่ความ และตั้งสำนวนคดี งานค่าะรรมเนียมศาล งานบันทึกข้อมูลคดีลงระบบงานคดี จัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา จัดเก็บสำนวนคดี งานตรวจสอบและงานดำเนินการหลังคำพิพากษา/คำสั่ง งานจัดทำหมาย คำสั่ง ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานคดีทุกประเภทตามคำสั่งศาล หรือได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
2.กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3.กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
4.กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5.กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
6.กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ทักษะ/สมรรถนะ : 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3.จิตสำนึกบริการ
4.การทำงานเป็นทีม
5.การยึดมั่นในความถูกต้อง
6.การมองภาพองค์รวม

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานศาลปกครอง

0.5772008895874