กรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์    ( 8 กันยายน - 18 กันยายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
8 กันยายน 2560
รายละเอียด
กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน : 18,000.ตามเอกสาร บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์(ทางสังคมวิทยา) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) สาขาวิชาจิตวิทยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมสุขภาพจิต

0.21840000152588