มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 18 กันยายน - 25 กันยายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
12 กันยายน 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. เพศชายหรือหญิง
๒. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาขาอาหารและโภชนาการ
๓. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. มีความรู้ความสามารถ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
๕. มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
๖. มีความอดทน มีจิตสาธารณะ
๗. ละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ด้านการปฏิบัติการ
มีความรู้ด้านงานอาหารและโภชนาการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการได้ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร การจัดเลี้ยงและบริการอาหาร รู้จักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้
๒. ด้านการวางแผน
จัดลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
๓. ด้านการประสานงาน
สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายนอกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
๔. ด้านการบริการ
รักในงานบริการด้านอาหารและโภชนาการ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนน 60 ขึ้นไป

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0.71760106086731