กองทัพอากาศ

ที่อยู่ : กองทัพอากาศ ดอนเมือง


กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี แผนกการเงิน กองบิน 2   ( 22 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
8 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
กองทัพอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี แผนกการเงิน กองบิน 2
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.พนักงานการเงินและบัญชี
คุณวุฒิ ปวช.สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี
เพศ ชาย/ หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
4. ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
5. รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ายเฉพาะในหน้าที่ของตน
6. ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
7. เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
8. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ความรู้รอบตัว) ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
วิธีการประเมิน : ทดสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)

ทักษะ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน (สอบปฏิบัติ)

สมรรถนะ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ตามเอกสาร การทำงานเป็นทีม ตามเอกสาร มนุษยสัมพันธ์ ตามเอกสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กองทัพอากาศ

0.34320092201233