กองทัพอากาศ

ที่อยู่ : กองทัพอากาศ ดอนเมือง


กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 2   ( 22 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
8 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
กองทัพอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 2
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ช่างประปา คุณวุฒิ ปวช.หรือต้องมีทักษะในงานช่างประปา ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
(กรณีไม่ได้จบสาขางานก่อสร้าง ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปีจากหน่วยงาน)
เพศ ชาย รับคุณวุฒิตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่รับสูงกว่าหรือเทียบเท่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงาน
ช่างประปา งานสุขภัณฑ์ และท่อน้ำต่างๆ
2. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างประปา
3. ช่วยเหลือในการผลิตน้ำ จ่ายน้ำ และขุดเจาะน้ำบาดาล
4. ตรวจและทดสอบงานช่างประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างประปา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
7. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ความรู้รอบตัว) ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถทางงานประปา ตามเอกสาร ความปลอดภัยทางงานช่าง
วิธีการประเมิน : การทดสอบวิชาการ (ข้อเขียน)

ทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่างประปา
วิธีการประเมิน : การทดสอบตัวอย่างงาน (สอบปฏิบัติ)

สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ตามเอกสาร การทำงานเป็นทีม ตามเอกสาร มนุษยสัมพันธ์ ตามเอกสาร ความคิดริเริ่ม
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กองทัพอากาศ

0.60840201377869