กรมเจ้าท่า

ที่อยู่ : 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100


กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งนักอุทกวิทยา   ( 14 ธันวาคม - 8 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
7 ธันวาคม 2560
รายละเอียด
กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักอุทกวิทยา
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอุทกวิทยา ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ
เครื่องมือทางอุทกวิทยา
ระดับน้ำ ความลึกน้ำ กระแสน้ำ ปริมาณน้ำ
ตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำ
ฐานข้อมูลอุทกวิทยา
สถานีวัดระดับน้ำ
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาการสำรวจ ประกอบด้วย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ
เครื่องมือสำรวจ
งานวงรอบ งานระดับ
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (เบื้องต้น) แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ร่องน้ำ
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมเจ้าท่า

0.2184009552002