มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่อยู่ : 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 15 มกราคม - 31 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3.มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
4. วางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ (เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Office Word เป็นต้น) อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใจสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
วิธีการประเมิน : เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน : การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะต้องได้คะแนนรวมและคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

0.42120099067688