สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่อยู่ : 962 ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ 10100


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (คนพิการ)   ( 19 มีนาคม - 29 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
8 มีนาคม 2561
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานรับ ตามเอกสาร ส่ง ลงทะเบียนเอกสาร คัดแยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสารต่าง ๆ งานพิมพ์และบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานด้านธุรการและงานสารบรรณอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก จัดเก็บข้อมูลเอกสาร หนังสือราชการ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ตลอดจนงานบริหารทั่วไปของส่วนราชการภายใน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับองค์กร 2. ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
การสรุปและวิเคราะห์งาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0.35880088806152