กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 23 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
16 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อให้ งานที่ทำถูกต้องตามระเบียบ ราชการ งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานการประชุม
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 3. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ 4. มีความสามารถติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของระบบงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
1. ความคิดริเริ่ม 2. ความเข้าใจงาน 3. ความละเอียดรอบคอบ 4. การบริการที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมวิชาการเกษตร

0.3744010925293