กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (สถาบันวิจัยพืชสวน)   ( 18 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
8 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (สถาบันวิจัยพืชสวน)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม
ทางช่างไฟฟ้า
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการ โสตทัศนูปกรณ์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรมวิชาการเกษตร
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ 3. การบริการที่ดี 4. ความมั่นใจในตนเอง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมวิชาการเกษตร

0.31200098991394