มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งครู (คณิตศาสตร์)   ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
11 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : ครู (คณิตศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/โท/เอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ หากผู้สมัครทุกกลุ่มสาระวิชา มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำการวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับลักษณะงาน
ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
2.ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ
มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ
3.การทดสอบความสามารถอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาเอก 35,000 บาท
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาโท 28,000 บาท
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น คุณวุฒิปริญญาตรี 22,000 บาท

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0.34320092201233