กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่อยู่ : ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ   (16 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
10 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ และ
2.เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง
(1) ความรู้พื้นฐานทางห้องสมุด การวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ การจัดทำรายการหัวเรื่องตามระบบรัฐสภาอเมริกัน การจัดทำดรรชนีวารสาร สาระสังเขป
(2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีห้องสมุด การจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดทำรายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโดย MARC 21 ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้ฐานข้อมูล การให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบการบริการต่างๆ ของห้องสมุดสมัยใหม่
(3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

0.35880088806152