กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่อยู่ : ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ( 16 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
10 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือรัฐศาสนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศที่รับสมัคร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
(2) ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ PMQA 4.0
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

0.3744010925293