กรมควบคุมโรค

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    ( 12 พฤศจิกายน - 16 พฤศจิกายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
6 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรร ได้คะแนนประเมินแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมควบคุมโรค

0.40560078620911