งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่อยู่ : ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 20 เมษายน 2553)

ประกาศรับสมัคร :  9 เมษายน 2553
รายละเอียด :   ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา คือ อัตราเลขที่ 474,495 และ 539 อัตราค่าจ้าง 19,860 บาท โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ ดังนี้

1. ต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับสถาบันเทดโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2552 ดังนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3) เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) อื่นๆ ตามที่ ก.บ.สจล. กำหนด
1.2 ลักษณะต้องห้าม
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศของ ก.บ.สจล.(ได้แก่ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่)
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นๆ
4) เป็นผู้บกพร่องในจรรยาบรรณและหรือศีลธรรมอันดี
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลาย
7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
10) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
11) อื่นๆ ตามที่ ก.บ.สจล. กำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ/การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว(พร้อมฉบับจริง)
3.2 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา (พร้อมฉบับจริง)
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)
3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
3.5 ใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ)
3.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.7 สำเนาใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)

4. กำหนดการรับสมัคร
4.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.2 การคัดเลือกในวันที่ 21 เมษายน 2553 (สอบข้อเขียนเวลา 9.30-12.30 น. และสอบวิธีการสอน 13.30-16.30 น.) ณ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.3 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ประยุกต์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 เมษายน 2553 ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.5 รายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2553 ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อนึ่ง สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว คณะฯจะส่งตัวไปตรวจสุขภาพจิต และตรวจสอบประวัติ-พิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อทราบผลการตรวจสุขภาพจิตแล้วพบว่าจิตไม่ปกติ หรือมีข้อวินิจฉัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือ ผลตรวจสอบประวัติ-พิมพ์ลายนิ้วมือ พบประวัติการกระทำความผิดสถาบันจะถือว่าบุคคลผู้นั้นสิ้นสุดการจ้างโดยมีผลตั้งแต่วันที่สถาบันรับทราบผลดังกล่าว
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดต่อคุณมาโนชญ์ ทรัพย์แสนดี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2329 8000 ต่อ 6092
สมัครด้วยตนเองและไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร ตามวันที่ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามที่เปิดรับสมัคร สถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบและถือเป็นการสิ้นสุดการรับสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว
เว็บไซต์ : http://www.kmitl.ac.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.031199932098389