สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ : ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 20 เมษายน 2553)

ประกาศรับสมัคร
9 เมษายน 2553
รายละเอียด
ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา คือ อัตราเลขที่ 474,495 และ 539 อัตราค่าจ้าง 19,860 บาท โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ ดังนี้

1. ต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับสถาบันเทดโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2552 ดังนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3) เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) อื่นๆ ตามที่ ก.บ.สจล. กำหนด
1.2 ลักษณะต้องห้าม
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศของ ก.บ.สจล.(ได้แก่ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่)
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นๆ
4) เป็นผู้บกพร่องในจรรยาบรรณและหรือศีลธรรมอันดี
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลาย
7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
10) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
11) อื่นๆ ตามที่ ก.บ.สจล. กำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ/การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว(พร้อมฉบับจริง)
3.2 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา (พร้อมฉบับจริง)
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)
3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
3.5 ใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ)
3.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.7 สำเนาใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)

4. กำหนดการรับสมัคร
4.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.2 การคัดเลือกในวันที่ 21 เมษายน 2553 (สอบข้อเขียนเวลา 9.30-12.30 น. และสอบวิธีการสอน 13.30-16.30 น.) ณ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.3 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ประยุกต์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 เมษายน 2553 ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.5 รายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2553 ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อนึ่ง สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว คณะฯจะส่งตัวไปตรวจสุขภาพจิต และตรวจสอบประวัติ-พิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อทราบผลการตรวจสุขภาพจิตแล้วพบว่าจิตไม่ปกติ หรือมีข้อวินิจฉัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือ ผลตรวจสอบประวัติ-พิมพ์ลายนิ้วมือ พบประวัติการกระทำความผิดสถาบันจะถือว่าบุคคลผู้นั้นสิ้นสุดการจ้างโดยมีผลตั้งแต่วันที่สถาบันรับทราบผลดังกล่าว
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดต่อคุณมาโนชญ์ ทรัพย์แสนดี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2329 8000 ต่อ 6092
สมัครด้วยตนเองและไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร ตามวันที่ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามที่เปิดรับสมัคร สถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบและถือเป็นการสิ้นสุดการรับสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :