มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รับ นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร
6 สิงหาคม 2553
รายละเอียด
ด้วย กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ประจำโครงการศูนย์การเรียนรู้และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล)

- วุฒิปริญญาตรี บช.บ., บธ.บ. หรือ ศศ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

- มีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่การเงินและบัญชี

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานด้านการเงินและการบัญชีเป็นอย่างดี

- สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ ชั้น 1 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2544-8000 ต่อ 3145 และ www.pnru.ac.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- ใบสมัครเจ้าหน้าที่ กรอกข้อความสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด

- ปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร (นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีพร้อมตัวจริงมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทน

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหารฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :