คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร
14 ตุลาคม 2553
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

1. อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

- วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยา ศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะต้องจบวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 200 บาท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

- หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

สำหรับใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ให้นำมายื่นเมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :