สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่อยู่ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั่น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร
22 พฤศจิกายน 2553
รายละเอียด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
- เป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านการปฏิบัติการและวางแผน
- สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
- สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ อาทิ ช่วยในการจัดร่างตารางรายงานสถิติ ช่วยร่างแบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจสถิติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
ด้านการบริการ
- ให้บริการข้อมูลสถิติแก่บุคคลที่สนใจ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
- ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :