ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่อยู่ : 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

คณะแพทยศาสตร์ มอ. รับ พนักงานช่วยการพยาบาล (บัดนี้ - 29 กรกฎาคม 2554)

ประกาศรับสมัคร
19 กรกฏาคม 2554
รายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ)
หน่วยงาน : ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด : ชื่อตำแหน่ง
พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศหญิง
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีความตั้งใจและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและร่วมงานได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปฏิบัติงานในห้องเอ็กซเรย์และพักรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา


ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับ-ส่ง ต้อนรับผู้ป่วยช่วยเหลือขนย้ายเตียง และช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก
- เตรียมผิวหนัง ดูแล และสังเกตอาการใน Recovery Room อำนวยความสะดวกต่าง ๆ
- เตรียม OPD Card แฟ้ม IPD Chart และเครื่องมือให้พร้อมในแต่ละ Procedure เช่น Set Angio Defibrillator เตียง Tilt Test เป็นต้น
- ลงทะเบียนการทำ Procedure ต่าง ๆ และรับ-ส่งเก็บเอกสารต่าง ๆ
- แจ้งซ่อมและติดตามวัสดุการแพทย์คืน
- ล้างเครื่องมือ เช่น Set Incision จาก OR เล็ก ทำความสะอาดสถานที่
- ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการตรวจและรักษาโรคหัวใจ โดยวิธีสอดใส่สวนหัวใจพิเศษ (มีเสื้อ ตะกั่วให้สวมใส่เพื่อป้องกันรังสีขณะทำ)
- สรุปรายละเอียดการใช้เครื่องมือและวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย
- ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการจดบันทึกค่าต่าง ๆ ขณะให้การบริการผู้ป่วย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กำหนดการคัดเลือก
-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์
-ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องไปศึกษาดูงาน ก่อนที่จะชำระเงินค่าสมัคร ที่ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี


ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,200 บาท
-เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี หากเลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะได้รับการยกเว้นการหักค่าจ้างในส่วนของผู้ประกันตน
-มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ หรือทะเบียนผลการศึกษา (รบ.) จำนวน 1 ฉบับ (ให้นำเอกสารตัวจริง
มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :