กรมทหารพรานที่ 14

ที่อยู่ : กรม ทพ.14 ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

กรม ทพ.14 รับอาสาสมัครทหารพราน (1-3 พฤศจิกายน 2554)

ประกาศรับสมัคร
27 ตุลาคม 2554
รายละเอียด
กรมทหารพรานที่ 14 เปิดรับสมัครบุคลพลเรือน หรือ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน จำนวน 51 นาย

กรม ทพ.14 ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

-อส.ทพ.ชาย 49 นาย
-อส.ทพ.หญิง 2 นาย

กำหนดการรับสมัคร
1.รับสมัคร ใน 1-3 พ.ย.54 เวลา 0900-1530
2.ทดสอบร่างกาย ใน 4 พ.ย.54 เวลา 0830
3.ประกาศผลรอบแรกใน 7 พ.ย.54 เวลา 0900-1530
4.ประกาศผลรอบสุดท้าย ใน 10 พ.ย.54 เวลา 0900


การทดสอบ มี 2 รายการ คือ
1.สอบสัมภาษณ์ แบบทหารพราน ดูการแก้ปัญหา และลักษณะท่าทาง
2.ทดสอบร่างกายเกณฑ์แข่งขัน 3 รายการ คือ วิ่ง 2 กม. , ดันพื้น . ,ลุกนั่ง

คุณสมบัติ อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 49 อัตรา
-บุคคลพลเรือนชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี เว้น
( ผู้เกิดปี พ.ศ.2534 ) มีความสูง 160 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก.
-สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ อาสาสมัครทหารพรานหญิง จำนวน 2 อัตรา
**** เป็นบุคคลพลเรือนหญิง อายุ 18-30 ปีมีความสูง ตั้งแต่ 155 ซม.
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
*** ทหารกองหนุน และบุคลพลเรือนชาย
*** เอกสารเกี่ยวกับผลการเรียน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
*** สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

หากบิดา หรือมารดาถึงแก่กรรมให้นำใบมรณบัตรหรือหลักฐานรับรอง
*** ใบสูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
*** บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
*** ใบสำคัญทหารกองหนุน ( สด.8 ) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วย
หรือหนังสือแสดงวิทยฐานะ จาก นรด., สด.9 และ สด.43 แล้วแต่กรณี ฉบับจริง พร้อม
สำเนา 2 ฉบับ
*** ใบรับรองแพทย์ ฉบับ จริง พร้อม สำเนา 1 ฉบับ
*** รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 6 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
*** หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น การเปลี่ยนชื่อ ใบมรณบัตร ของบิดาหรือมารดา พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :