สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ รับพนักงาน 12 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 22 มีนาคม 2556)

ประกาศรับสมัคร
20 มีนาคม 2556
รายละเอียด
ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ภารกิจด้านบริหารกลาง)
................................................

ด้วยกรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้านบริหารกลาง) ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภารกิจด้านบริหารกลาง) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารการเงิน ธุรการ พัสดุ งานเตรียมการจัดการ
ประชุม จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึก จัดทำรายงานต่างๆ ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง ๕ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

1.2 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง บุคลากร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล ได้แก่ งานอัตรากำลังและระบบงาน
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

1.3 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรม และความรู้ ตลอดจนวิทยาการ
ใหม่ๆ ทางสื่อมวลชน จัดทำสื่อ จัดนิทรรศการหรือหน่วยเผยแพร่ออกแสดงกิจกรรม สำรวจ เก็บรวบรวม
เรียบเรียงข่าวสาร บทความ และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร
การเผยแพร่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

1.4 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง นิติกร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสำนวนการสืบสวน
ข้อเท็จจริงและสำ นวนการสอบสวนวินัย สรุปประเด็นการสอบสวน ตรวจสอบเอกสาร
ทำความเห็นเบื้องต้น
อัตราว่าง 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

1.5 กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและควบคุมการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสารสนเทศ การพิมพ์หนังสือราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

1.6 กลุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ
วิชาการ เช่น การร่างโต้ตอบ บันทึก รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
งานทะเบียนเอกสาร หรือจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

1.7 กลุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางสาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
งานงบประมาณ การเงิน และบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

1.8 กลุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ พร้อมลงทะเบียนรับ-ส่ง ตลอดจน
จัดเตรียมเอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยงานสารบรรณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,960 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

1.9 กลุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีขั้นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,960 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม

1.10 กลุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เผยแพร่
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรม และความรู้ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น นิทรรศการหรือหน่วยเผยแพร่ออกแสดงกิจกรรม สำรวจ เก็บ รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,960 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

1.11 กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล
หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
มีหน้าที่ตรวจ ทดสอบ บำรุงรักษา ดูแลเครื่องยนต์ เครื่องจักร และ
เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,960 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

1.12 กลุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ-ส่ง ส่งหนังสือราชการ
ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,110 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง 12 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5
ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18– 22 มีนาคม
2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
1) เปิดเว็บไซด์ http://job.forest.go.th หรือ www.forest.go.th
2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะ
กำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนและยืนยันแล้ว จะแก้ไขข้อมูลอีกไม่ได้ หากมีการ
กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญให้แจ้งขอแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือให้สำนักบริหารกลางแก้ไข ภายใน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 22 มีนาคม 2556)
3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหาก
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น flash drive
เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำ ระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้
ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก
แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้
3.2 การชำระเงิน ให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2556 ภายในเวลาทำการ
ของธนาคาร การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อย
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ
สำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
2) กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
3) กลุ่มงานบริการ ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์
ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบจากเว็บไซด์ http://job.forest.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียว
4.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครตามข้อ 1 (1.1 – 1.12) โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือวันที่ 22 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ การสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานที่ศึกษานั้นเป็นเกณฑ์และมี
คุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2 (2.1 - 2.7)
4.3 การสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัคร
นำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของกรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้าน
บริหารกลาง) จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน
กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้านบริหารกลาง) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในทุกตำแหน่งและกำหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์สำนักบริหารกลาง อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และทางเว็บไซด์ http://job.forest.go.th

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) ในทุกตำแหน่งวันที่ 21 เมษายน 2556 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 3 พฤษภาคม
2556 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักบริหารกลาง อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และทางเว็บไซด์
http://job.forest.go.th พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตำแหน่งต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

7. หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ
7.1 การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย
และระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจำตัวสอบ
พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และสวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน หากขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
7.2 การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจำตัวสอบ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่ใส่หมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว แล้วลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน
3) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือ
ประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณี และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ตัวจริงพร้อม
สำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 22 มีนาคม 2556
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
4) ทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7) สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่า หลักฐานและเอกสารการรับสมัครสอบ
หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมป่าไม้
โดยสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้านบริหารกลาง) จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการ
สมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานราชการหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น

8. เกณฑ์การตัดสิน
8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8.2 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร

9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้านบริหารกลาง) จะประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรโดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแยกตามตำแหน่งที่ผู้สมัครได้เลือก
สมัครไว้ตามลำ ดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำ ดับที่ได้จากผู้ได้คะแนนประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้สอบได้คะแนน
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่าและถ้าได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะ
ประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซด์ http://job.forest.go.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
10.1 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรร
10.2 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง
(ภารกิจด้านบริหารกลาง) กำหนด
10.3 ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น
10.4 ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
10.5 การจัดทำสัญญาจ้าง กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้านบริหารกลาง)
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตามจำนวนตำแหน่งว่าง ไปปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำ
สัญญาจ้างหากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงลำดับที่จะจัดทำสัญญาจ้าง ไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งว่างดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดทำสัญญาจ้าง
10.6 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่ง
ว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้านบริหารกลาง)
อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุหรือ
จะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
อนึ่ง กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง (ภารกิจด้านบริหารกลาง)ขอแจ้งให้
ผู้สมัครทราบว่าการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการของกรมป่าไม้ มีกฎ ระเบียบ และวิธีการ
ที่รัดกุม โปร่งใส เป็นธรรมทุกขั้นตอน ดังนั้น หากมีผู้แอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือท่านให้สอบได้
ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ขอได้โปรดอย่าหลงเชื่อ และหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างดังกล่าว
โปรดแจ้งที่กรมป่าไม้ โทร. 1310 กด 3 เพื่อกรมป่าไม้จะได้ดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :