กรมควบคุมโรค

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
12 มกราคม 2560
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสม้ครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :