กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   ( 17 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
9 สิงหาคม 2560
รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ในการใช้เครื่องมือกลโรงงาน
2. การซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือกลโรงงาน เครื่องจักรกลเกษตรและยานพาหนะ

ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :