กรมการศาสนา

ที่อยู่ : 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรมการศาสนา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา   ( 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
12 กันยายน 2560
รายละเอียด
กรมการศาสนา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการอุปถัมภ์ด้านศาสนสงเคราะห์ ๕ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ตามเอกสารฮินดู และซิกข์
(๒) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานของศาสนา อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ตามเอกสารฮินดู และซิกข์
(๓) สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยและขาดแคลน
(๔) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการอุดหนุนงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเรียบเรียงงานวิชาการ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๖) ร่วมดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :