การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการเดินรถ รับวุฒิม.3 ขึ้นไป 2 อัตรา (บัดนี้-5 มี.ค.51)

ประกาศรับสมัคร
28 กุมภาพันธ์ 2551
รายละเอียด
งานเดินรถแขวงชุมพร กองจัดการเดินรถเขต 4 ศูนย์ภาคใต้ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงานเป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่สำรองช่างฝีมือ (คนคุมประแจฯ และทำความสะอาด/เติมน้ำมันรถโดยสาร) สังกัดสถานีชุมพร บ้านดวด เขาพนมแบก ท่าฉาง และสถานีมะลวน 2 อัตรา

-เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้สนใจสมัครได้ที่ นายสถานีทุกแห่งที่สังกัดงานเดินรถแขวงชุมพร และที่ทำการงานเดินรถแขวงชุมพร โทร.0-7750-3262 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2551
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :