กองบัญชาการศึกษา

บชศ.กำหนดวันรายงานตัว 12-14 มี.ค. 2551

ประกาศรับสมัคร
13 มีนาคม 2551
รายละเอียด
ตามประกาศกองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2551 โดยกำหนดสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551 นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามจำนวนที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด จำนวน 2,500 คน แยกเป็น ดังนี้

1. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จำนวน 1,875 คน

2. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จำนวน 625 คน

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อทั้งสองบัญชีมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไปให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อ ในข้อ 1 และ ข้อ 2 นำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายติดอยู่ไป รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างวันที่12-14มีนาคม2551 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30น.ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดอาจถูกตัดสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

อนึ่งหากปรากฏภายหลัง ผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามข้อ 1 และ 2 มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

กำหนดการรายงานตัว

สถานที่รับรายงานตัวให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว ในวันที่ 12-14 มี.ค. 2551 ณ กองการสอบ ชั้น 3 อาคาร สบพ. 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

วันพุธที่ 12 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-420

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. สายปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 421-840

วันพฤหัสบดีที่ 13 มี.ค. 2551

ภาคเช้า เวลา 08.30 น. สายปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 841-1,260

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. สายปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,261-1,680

วันศุกร์ที่ 14 มี.ค. 2551

ภาคเช้า เวลา 08.30 น. สายปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,681-1,875

สาย อก.2 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-220

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. สายอก.2 ตั้งแต่ลำดับที่ 221-625

หมายเหตุ การแต่งกายสุภาพชนชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน, กางเกงขายาวผ้าปรกติสีเข้ม รองเท้าหนังหุ้มส้น หญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อน, กระโปรงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ให้เตรียม บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวสอบ และนำเอกสาร พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป

กำหนดการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งว่ายน้ำ, วิ่ง, ตรวจร่างกาย, สอบสัมภาษณ์)

- ว่ายน้ำ วันเสาร์ที่ 15 มี.ค. 2551

- วิ่ง วันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค. 2551

- ตรวจร่างกาย วันที่ 17-21 มี.ค. 2551

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22-23 มี.ค. 2551

- การจับฉลาก วันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค. 2551

สถานที่ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (แผนที่แนบท้าย) โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) ทั้งหมดให้มารายงานตัวเพื่อสอบว่ายน้ำ ในวันเสาร์ที่ 15 มี.ค. 2551 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.

หมายเหตุ - การแต่งกาย ผู้เข้าทดสอบเตรียมชุดว่ายน้ำสากลทั่วไป เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจำตัวสอบ

สถานที่วิ่ง สนามกีฬาบุณยะจินดา กองสวัสดิการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต (ตามแผนที่แนบท้าย) โดยให้ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) ทั้งหมด ให้มารายงานตัวเพื่อสอบวิ่งในวันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค. 2551 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.

หมายเหตุ - การแต่งกาย ผู้เข้าทดสอบเตรียมเสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้าสำหรับวิ่ง

- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวสอบ

สถานที่ตรวจร่างกาย โรงพยาบาล ตำรวจ ที่ห้องประชุมชินวัตร ตึกอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยคณะแพทย์ ร.พ.ตร. กำหนดให้ผู้มีรายชื่อที่สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 2551 ดังนี้

วันจันทร์ที่ 17 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 06.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-250

ภาคบ่าย เวลา 12.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 251-500

วันอังคารที่ 18 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 06.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 501-750

ภาคบ่าย เวลา 12.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 751-1,000

วันพุธที่ 19 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 06.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,001-1,250

ภาคบ่าย เวลา 12.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,251-1,500

วันพฤหัสบดีที่ 20 มี.ค. 2551

ภาคเช้า เวลา 06.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,501-1,750

ภาคบ่าย เวลา 12.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,751-1,875 ภาคบ่าย เวลา 12.30 น. สาย อก.2 ผู้เข้าตรวจร่างกายชายทั้งหมดวันศุกร์ที่ 21 มี.ค. 2551 เวลา 06.30 น. สาย อก.2 ผู้ตรวจร่างกายหญิงทั้งหมด

หมายเหตุ - การแต่งกาย เพศชายให้สวมกางเกงขาสั้นมาด้วย, เพศหญิงให้สวมกระโปรงครึ่งท่อน ห้ามสวมกางเกง ห้ามใส่ถุงน่อง ห้ามสวมเสื้อชั้นในที่มีโลหะ

* ห้ามนำสิ่งของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิดติดตัวเข้ามารับการตรวจร่างกาย

- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวสอบ (ผู้ที่สายตาสั้นให้นำแว่นตาและคอนแท็คเลนส์มาด้วย)

- ให้นำอุจจาระใส่ตลับที่ได้รับแจกไปแล้ว โดยเก็บอุจจาระมาจากบ้าน และนำส่ง ร.พ.ตร.ในวันตรวจร่างกาย โดยไม่ต้องงดอาหารและน้ำดื่ม

- ค่าตรวจร่างกาย คนละ 800 บาท

สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ กองการสอบ ชั้น 3 อาคาร สบพ.100 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยจะเรียกชื่อรายงานตัว ดังนี้

วันเสาร์ที่ 22 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-625

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 626-1,250

วันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค. 2551 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. สาย ปป.1 ตั้งแต่ลำดับที่ 1,251-1,875

ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. สาย อก 2 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-625

หมายเหตุ - การแต่งกาย สุภาพชน เพศชาย สวมเสื้อแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปรกติสีเข้ม รองเท้าหนังหุ้มส้น หญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อน กระโปรงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น

- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ บัตรประจำตัวสอบ

กำหนดการจับฉลาก กรณีผู้สอบผ่านได้ลำดับที่เดียวกันจะต้องมาจับฉลากจัดลำดับใหม่ทุกระดับทั้ง 2 สาย (ปป.1, อก.2) พร้อมกัน โดยกำหนดจับฉลากในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค. 2551 เวลา 16.00 น. ณ กองการสอบ ชั้น 3 อาคาร สบพ. หากเมื่อได้ดำเนินการจับฉลากจนถึงเวลา 16.30 น. แล้วยังไม่มารายงานตัวจับฉลาก จะไม่ให้สิทธิ เข้าจับฉลาก และถือว่าเป็นผู้หมดสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้

หมายเหตุ - การแต่งกาย สุภาพชน เพศชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว สีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปรกติสีเข้ม รองเท้าหนังหุ้มส้น เพศหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อน กระโปรงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น

- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวสอบ


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :