กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบบรรจุข้าราชการ (23 มิ.ย.-11 ก.ค.51)

ประกาศรับสมัคร
16 พฤษภาคม 2551
รายละเอียด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีดำเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ โดยรับสมัคร ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นที่ตั้งของศูนย์สอบ (มีทั้งหมด 13 ศูนย์สอบ) ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2551 ในเวลาราชการ และจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบภายในเดือนสิงหาคม 2551 สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. จะได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก.ไว้ โดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด) ใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานเริ่มต้นระดับใด ตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิใดหรือทางใด ก็จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาดังกล่าว และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
2.ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
3.ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา


ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ศาลากลางจังหวัด) ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สอบหรือสถานที่ซึ่งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สอบกำหนด ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2551 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. โดยศูนย์สอบมีทั้งสิ้น 13 ศูนย์สอบ ประกอบด้วย
ศูนย์สอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดลำปาง
ศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์สอบที่ 5 จังหวัดสกลนคร
ศูนย์สอบที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์สอบที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์สอบที่ 8 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์สอบที่ 9 จังหวัดราชบุรี
ศูนย์สอบที่ 10 จังหวัดชลบุรี
ศูนย์สอบที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์สอบที่ 12 จังหวัดสงขลา
ศูนย์สอบที่ 13 จังหวัดตรัง

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ในกรณีที่สมัครสอบมากกว่า 1 ตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะพิจารณาใบสมัครสอบในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น ใบสมัครสอบที่เหลือจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสอบ (ค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งละ 100 บาท)
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :