องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่ : ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อบจ.บุรีรัมย์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ (29 พ.ค.-18 มิ.ย.51)

ประกาศรับสมัคร
26 พฤษภาคม 2551
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเทียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป 8) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา 8) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (นักบริหารงานทั่วไป 7) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ยื่นคำร้องของโอนด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2551 ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4461-1144 ต่อ 102
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :