งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

โรงเรียนจ่าอากาศ
โทรศัพท์ : 0-2534-2841, 0-2534-3711, 0-2534-3762, 0-2534-3763

รร.จ่าอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

ประกาศรับสมัคร :  30 ตุลาคม 2551
รายละเอียด :   โรงเรียนจ่าอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2552
โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ที่ผลิตนายทหารประทวน ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ แ ละนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว ตลอดทั้งให้การศึกษาอ บรม ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทั้งในและนอกก องทัพอากาศ ตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด มีความประสงค์จะรับสมัครบ ุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละ เอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
(เกิดในประเทศไทย)
2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร มีสิทธิเข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าทหารสรรพาวุธ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
3.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร มีสิทธิเข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เหล่าทหารต้นหน เหล่าทหารอุตุ หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (แผนกการเรียนวิทย์-คณิต) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี หรือเข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (ทุกแผนการเรียน) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
4.ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถด้านกีฬา และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกีฬาของกองทัพอากาศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 1.80 และผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของกองทัพอากาศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.หลักฐานวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของโรงเรียนซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
2.เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์ ใช้รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายในครั้งเดียวกัน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันสมัคร) แต่งกายสุภาพ ท่าปกติ ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ สกุล หลังรูปถ่ายทุกรูป)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (ถ้าผู้สมัครยังไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน)
4.สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของกรมการรักษาดินแดน (ถ้ามี)
5.หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่ในการรบ หรือการสงคราม หรือปราบจลาจล หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ ซึ่งประสบอันตรายบาดเจ็บถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)
6.หลักฐานการแสดงความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป (ถ้ามี)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
1.ได้รับจ่ายสิ่งของจากราชการตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด
2.ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท (เบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกที่ตั้งปกติ
วันละ 63 บาท)
3.ได้รับเงินเดือนตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 126/2545 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนของนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้
-หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ
ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือนเดือนละ 2,010 บาท
ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือนเดือนละ 2,260 บาท
ชั้นปีที่ 3 รับเงินเดือนเดือนละ 2,380 บาท
-หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือนเดือนละ 2,380 บาท
ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือนเดือนละ 2,510 บาท
-หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ
ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือนเดือนละ 2,380 บาท
ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือนเดือนละ 2,510 บาท
อัตราเงินเดือนดังกล่าว เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ท้ายพระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547
4.โรงเรียนจ่าอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ โดยใช้เงินเบี้ย
เลี้ยงบางส่วน เป็นค่าอาหาร
5.ได้รับสิทธิในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ตามหลัก
เกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด

เมื่อสำเร็จการศึกษา
1.บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
2.แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี
3.รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
4.ศึกษา ฝึกงาน และดูงานทั้งในและต่างประเทศ
5.สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ทางราชการ
กำหนด
6.เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนดสามารถสอบเลื่อนเป็น
นายทหารชั้นสัญญาบัตร

กำหนดการรับสมัคร
1.สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
2.สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาคารรณนภากาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศ

จำหน่ายระเบียบการที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ /กองบินทั่วประเทศ และโรงเรียนนายเรืออากาศ หรือสั่งซื้อระเบียบการทางไปรษณีย์ได้ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2534-2841, 0-2534-3711, 0-2534-3762, 0-2534-3763 เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น
เว็บไซต์ :
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0