โรงเรียนจ่าอากาศ

รร.จ่าอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

ประกาศรับสมัคร
30 ตุลาคม 2551
รายละเอียด
โรงเรียนจ่าอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2552
โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ที่ผลิตนายทหารประทวน ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ แ ละนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว ตลอดทั้งให้การศึกษาอ บรม ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทั้งในและนอกก องทัพอากาศ ตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด มีความประสงค์จะรับสมัครบ ุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละ เอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
(เกิดในประเทศไทย)
2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร มีสิทธิเข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าทหารสรรพาวุธ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
3.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร มีสิทธิเข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เหล่าทหารต้นหน เหล่าทหารอุตุ หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (แผนกการเรียนวิทย์-คณิต) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี หรือเข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (ทุกแผนการเรียน) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
4.ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถด้านกีฬา และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกีฬาของกองทัพอากาศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 1.80 และผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของกองทัพอากาศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.หลักฐานวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของโรงเรียนซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
2.เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์ ใช้รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายในครั้งเดียวกัน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันสมัคร) แต่งกายสุภาพ ท่าปกติ ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ สกุล หลังรูปถ่ายทุกรูป)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (ถ้าผู้สมัครยังไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน)
4.สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของกรมการรักษาดินแดน (ถ้ามี)
5.หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่ในการรบ หรือการสงคราม หรือปราบจลาจล หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ ซึ่งประสบอันตรายบาดเจ็บถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)
6.หลักฐานการแสดงความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป (ถ้ามี)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
1.ได้รับจ่ายสิ่งของจากราชการตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด
2.ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท (เบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกที่ตั้งปกติ
วันละ 63 บาท)
3.ได้รับเงินเดือนตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 126/2545 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนของนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้
-หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ
ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือนเดือนละ 2,010 บาท
ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือนเดือนละ 2,260 บาท
ชั้นปีที่ 3 รับเงินเดือนเดือนละ 2,380 บาท
-หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือนเดือนละ 2,380 บาท
ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือนเดือนละ 2,510 บาท
-หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ
ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือนเดือนละ 2,380 บาท
ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือนเดือนละ 2,510 บาท
อัตราเงินเดือนดังกล่าว เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ท้ายพระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547
4.โรงเรียนจ่าอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ โดยใช้เงินเบี้ย
เลี้ยงบางส่วน เป็นค่าอาหาร
5.ได้รับสิทธิในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ตามหลัก
เกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด

เมื่อสำเร็จการศึกษา
1.บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
2.แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี
3.รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
4.ศึกษา ฝึกงาน และดูงานทั้งในและต่างประเทศ
5.สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ทางราชการ
กำหนด
6.เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนดสามารถสอบเลื่อนเป็น
นายทหารชั้นสัญญาบัตร

กำหนดการรับสมัคร
1.สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
2.สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาคารรณนภากาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศ

จำหน่ายระเบียบการที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ /กองบินทั่วประเทศ และโรงเรียนนายเรืออากาศ หรือสั่งซื้อระเบียบการทางไปรษณีย์ได้ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2534-2841, 0-2534-3711, 0-2534-3762, 0-2534-3763 เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :