กรมพลาธิการทหารบก

ที่อยู่ : ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กรมพลาธิการทหารบก รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2551)

ประกาศรับสมัคร
1 ธันวาคม 2551
รายละเอียด
กรมพลาธิการทหารบกมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 54 อัตรา ซี่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,530 บาท)

- เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (คหกรรมศาสตร์) สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ช่างโลหะและช่างสี กลุ่มงานเทคนิค 2 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,010 บาท)

- เพศชาย อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์

- วุฒิการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. กลุ่มงานบริการ 50 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,100 บาท)

3.1 พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (30 อัตรา) ลูกมือช่าง (2 อัตรา) พนักงานการเกษตร(กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 1 อัตรา และพนักงานพัสดุ (2 อัตรา) พนักงานสูทกรรม (กองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา)

- เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.2 พนักงานบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา และพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานที่กองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ 2 อัตรา

- เพศชาย อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์ (ต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น)

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.3 พนักงานบริการ (ตัดผม) กองอำนวยการสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตัดผมชาย (บาเบอร์) โดยมีใบประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพ

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.4 พนักงานบริการ 6 อัตรา และพนักงานบริการ กองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

- ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2597

- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมและไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ

หลักฐานการรับสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นำฉบับจริงพร้อมสำเนา) และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 2 ชุด

- ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา-มารดา

- ใบสำคัญทางทหาร สด.8, สด.9 หรือ สด.43 เฉพาะเพศชาย (ไม่รับสมัครบุคคลที่เกิดในปี 2531 เนื่อง จากต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 เว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 มาแล้ว)

- รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1x1/2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- ใบสำคัญความเห็นแพทย์

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรบิดา-มารดา ในกรณีเสียชีวิต

วิชาที่ทำการทดสอบและขอบเขต ผู้สมัครสอบจะต้องทดสอบความรู้ ดังนี้

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด

- สอบภาควิชาการและวิชาเฉพาะตำแหน่ง

- สอบสัมภาษณ์

กำหนดวันและสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานอย่างครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2588-3420-1 ต่อ 68224, 68226 หรือโทร. 0-2588-3687 หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 ธันวาคม 2551

กำหนดวันสอบคัดเลือก

- วันที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 08.00 น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ โรงงานที่ 4 กองการผลิตสื่ออุปกรณ์สายพลาธิการและประกาศผลทดสอบร่างกายเวลา 16.00 น. ณ สโมสรนายทหารกรมพลาธิทหารบก

- วันที่ 6 ธันวาคม 2551 เวลา 14.00 น. สอบภาควิชาการ และวิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดตำหนักใต้

- วันที่ 8 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ภาคปฏิบัติ (เย็บผ้า) ณ โรงงานที่ 1 (คลัง 109) กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ตำแหน่งช่างและช่างสี สอบภาคปฏิบัติ ณ แผนกซ่อมสิ่งอุปกรณ์เบา กองซ่อมบำรุง

- วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 16.00 น. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ และวิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก

- วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก

ระเบียบการสอบ ให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนมาแสดงต่อกรรมการผู้ควบคุมสอบในวันที่สอบทุกครั้ง หากผู้สมัครสอบเข้าห้องช้าเกินกว่า 15 นาที ให้หมดสิทธิในการสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เวลา 16.00 น. ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :