งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

กรมพลาธิการทหารบก
ที่อยู่ : ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-2588-3420-1 ต่อ 68224, 68226 หรือโทร. 0-2588-3687

กรมพลาธิการทหารบก รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2551)

ประกาศรับสมัคร :  1 ธันวาคม 2551
รายละเอียด :   กรมพลาธิการทหารบกมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 54 อัตรา ซี่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,530 บาท)

- เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (คหกรรมศาสตร์) สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ช่างโลหะและช่างสี กลุ่มงานเทคนิค 2 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,010 บาท)

- เพศชาย อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์

- วุฒิการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. กลุ่มงานบริการ 50 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,100 บาท)

3.1 พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (30 อัตรา) ลูกมือช่าง (2 อัตรา) พนักงานการเกษตร(กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 1 อัตรา และพนักงานพัสดุ (2 อัตรา) พนักงานสูทกรรม (กองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา)

- เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.2 พนักงานบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา และพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานที่กองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ 2 อัตรา

- เพศชาย อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์ (ต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น)

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.3 พนักงานบริการ (ตัดผม) กองอำนวยการสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตัดผมชาย (บาเบอร์) โดยมีใบประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพ

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.4 พนักงานบริการ 6 อัตรา และพนักงานบริการ กองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

- ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2597

- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมและไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ

หลักฐานการรับสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นำฉบับจริงพร้อมสำเนา) และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 2 ชุด

- ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา-มารดา

- ใบสำคัญทางทหาร สด.8, สด.9 หรือ สด.43 เฉพาะเพศชาย (ไม่รับสมัครบุคคลที่เกิดในปี 2531 เนื่อง จากต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 เว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 มาแล้ว)

- รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1x1/2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- ใบสำคัญความเห็นแพทย์

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรบิดา-มารดา ในกรณีเสียชีวิต

วิชาที่ทำการทดสอบและขอบเขต ผู้สมัครสอบจะต้องทดสอบความรู้ ดังนี้

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด

- สอบภาควิชาการและวิชาเฉพาะตำแหน่ง

- สอบสัมภาษณ์

กำหนดวันและสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานอย่างครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2588-3420-1 ต่อ 68224, 68226 หรือโทร. 0-2588-3687 หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 ธันวาคม 2551

กำหนดวันสอบคัดเลือก

- วันที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 08.00 น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ โรงงานที่ 4 กองการผลิตสื่ออุปกรณ์สายพลาธิการและประกาศผลทดสอบร่างกายเวลา 16.00 น. ณ สโมสรนายทหารกรมพลาธิทหารบก

- วันที่ 6 ธันวาคม 2551 เวลา 14.00 น. สอบภาควิชาการ และวิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดตำหนักใต้

- วันที่ 8 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ภาคปฏิบัติ (เย็บผ้า) ณ โรงงานที่ 1 (คลัง 109) กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ตำแหน่งช่างและช่างสี สอบภาคปฏิบัติ ณ แผนกซ่อมสิ่งอุปกรณ์เบา กองซ่อมบำรุง

- วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 16.00 น. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ และวิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก

- วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก

ระเบียบการสอบ ให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนมาแสดงต่อกรรมการผู้ควบคุมสอบในวันที่สอบทุกครั้ง หากผู้สมัครสอบเข้าห้องช้าเกินกว่า 15 นาที ให้หมดสิทธิในการสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เวลา 16.00 น. ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก


เว็บไซต์ : http://www.qmrta.net
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015600204467773