สำนักงานศาลยุติธรรม

ที่อยู่ : สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานศาลยุติธรรม รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 (ปิดรับสมัคร 30 ธันวาคม 2551)

ประกาศรับสมัคร
21 ธันวาคม 2551
รายละเอียด

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 8 มาตรา 22 (3) และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 50 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 139 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/4060 - 4185 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2540 และที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางการวางแผน การบริหาร วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
คุณวุฒิปริญญาโททางการบริหาร เช่น ปริญญาพัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นต้น
สำหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับ การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. การรับสมัคร
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าซอง เรียนผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก ทั้งนี้สามารถ Download ใบสมัครคัดเลือกได้ที่ www.ojoc.coj.go.th

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จำนวน 1 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาหนังสือแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ.
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกในวันที่ 12 มกราคม 2552 ที่ www.ojoc.coj.go.th หรือโทร 0 2541 2029 , 0 2541 2332

5. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน
5.1 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
- สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
5.2 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิได้รับการประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศผลการดำเนินการคัดเลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
6.1 ประกาศไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หากพิจารณาว่าไม่มีผู้เหมาะสม
6.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

7. การบรรจุและแต่งตั้ง
7.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจะต้องอยู่ปฏิบัติราชการ ในส่วนราชการนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ
7.2 ในการดำเนินการคัดเลือกครั้งนี้สำนักงานศาลยุติธรรมไม่รับโอนผู้ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :