คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช. รับ พนักงานธุรการ (บัดนี้ - 13 กุมภาพันธ์ 2552)

ประกาศรับสมัคร
11 กุมภาพันธ์ 2552
รายละเอียด
ด้วยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอัตราค่าจ้างเดือนละ 7,100.- บาท ว่างอยู่ 1 อัตรา และมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวศูนย์บริการฯ ในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้.-

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.2 ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
1.3 เพศหญิงหรือชาย ถ้าเป็นชายต้องมีหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
1.4 สามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
1.5 หากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ การเงิน การประชาสัมพันธ์ และการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 1 อาคารธาราบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานชั่วคราว) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-945097 (ติดต่อคุณปริญญาฯ) หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ams.cmu.ac.th/depts/amscenter/index.html

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 3x4 ซม. 1 ใบ
5. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
8. สำเนาเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

4. วิธีการคัดเลือก
4.1 สอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และการใช้งานอินเตอร์เน็ต
4.2 สอบสัมภาษณ์
4.3 วัน – เวลา สถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 1 อาคารธาราบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานชั่วคราว) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-94 5097 หรือทางเว็บไซต์ www.ams.cmu.ac.th/depts/amscenter/index.html

รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :