โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

ที่อยู่ : 585 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง รับ ครู (บัดนี้ - 24 มีนาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
19 มีนาคม 2552
รายละเอียด
English Program โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาใน English Program โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำแหน่งครูเทศบาล (ลูกจ้างรายปี) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา และสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีอายุไม่เกิน 35 ปี

- บุคคลทั่วไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนกำหนด

- มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

- มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

เอกสาร/หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก 1 ฉบับ

2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

การสอบคัดเลือก โดยการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 4 English Program โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง การประกาศผลการสอบคัดเลือก ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30-15.30 น. ณ Office อาคาร 4 English Program โรงเรียนเทศบาล วัดเสมาเมือง ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-4460
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :