กรมพัฒนาชุมชนกรมพัฒนาชุมชน รับ นักวิชาการพัฒนาชุมชน (บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2554)

ประกาศรับสมัคร
30 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด
กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 8,700 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด จำนวน 150 ตำแหน่ง โดยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีตำแหน่งว่าง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

- มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะต้องห้าม

- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

- เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

- เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

- เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

- เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

- เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

- เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

- เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น

- เป็นผู้เคยกระการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา และ

- เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

1) เปิดเว็บไซต์ ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุนชนที่ www.personel.cdd.go.th/ หัวข้อ ‘การรับสมัครสอบแข่งขันฯ’ หรือ http://job.cdd.go.th/

2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2554 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบเรียบแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท

2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 20 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ ให้กลับไปที่ระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกสนามสอบ โดยมีสนามสอบที่สามารถรับผู้เข้าสอบได้ ดังนี้

(1) สนามสอบภาคเหนือ

- สนามสอบจังหวัดลำปาง จำนวน 5,000 ที่นั่ง

- สนามสอบจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5,000 ที่นั่ง

(2) สนามสอบภาคอีสาน

- สนามสอบจังหวัดขอนแก่น จำนวน 8,000 ที่นั่ง

- สนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7,000 ที่นั่ง

(3) สนามสอบภาคใต้

- สนามสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5,000 ที่นั่ง

- สนามสอบจังหวัดสงขลา จำนวน 5,000 ที่นั่ง

(4) สนามสอบภาคกลาง

- สนามสอบกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล จำนวน 15,000 ที่นั่ง

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสนามสอบใหม่ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแต่ละสนามสอบมีจำนวนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และเลือกสนามสอบแล้ว สามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการรับสมัคร

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

- การรับสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

- ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมการพัฒนาชุมชนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับสอบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personal.cdd.go.th/หัวข้อ ‘การรับสมัครสอบแข่งขัน’ หรือ http://job.cdd.go.th

หลักสูตรและวิธีการสอบ

1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) (ข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ) โดยทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (สัมภาษณ์) ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อทดสอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

- สำเนาประกาศนียบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ข้อ 2 ซึ่งได้แก่ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.กำหนด

- สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การบรรจุและแต่งตั้ง

- ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 กรมการพัฒนาชุมชนจะไม่รับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น - กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียว และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่สอบได้ครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นได้ การนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นนี้ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิจะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการสอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
http://www.personel.cdd.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.53040099143982