องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ : ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000


อบจ.พิจิตร รับพนักงาน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา (บัดนี้ - 3 มกราคม 2556)

ประกาศรับสมัคร
24 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
เลขที่ ๒๙๙/๒๕๕๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ก.จ.จ) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา ดังนี้
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.๑.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๓ อัตรา
๑.๑.๓ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได  จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.๒.๑ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน ๔ อัตรา
๑.๓ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.๓.๑ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓.๒ ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
๑.๓.๓ ตำแหน่งคนสวน จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔
แห่งประกาศ ก.จ.จ.พิจิตร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ที่ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาการ
จ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศของแต่ละตำแหน่ง

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจิตร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐานซึ่งผสู้ มัครต้อง
รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารที่เป็นสำเนาภาพถ่ายทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๕.๑ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาได้แก่ ประกาศนียบัตรหรือทะเบียนแสดงผลการ
เรียนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่
สมัครจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ฉบับภาษาไทย)
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๕.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ ก.จ.กำหนดสำหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม (ออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน) ดังนี้
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
(๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ใบทหาร
กองเกิน สด.๙ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๕.๖ หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานราชการ ซึ่งระบุประสบการณ์
หรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ถ้ามี)

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัครตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ให้ทราบก่อนวันดำเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑
๓๔๖๔ ต่อ ๒๐๐-๒๐๔ หรือเว็บไซด์ http://www.phichitpao.go.th/ ในวันและเวลาราชการ และให้เป็นหน้าที่
ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรเอง

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศของแต่ละตำแหน่ง

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๑๐. วัน เวลา และสถานที่ที่จะดำเนินการเลือกสรร
วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร จะประกาศให้ทราบก่อนวันดำเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า
๕ วันทำการ

๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรให้ทราบโดยทั่วกัน
โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร หรือสามารถสอบถามได้ที่
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ถนนบุษบา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๔๖๔
ต่อ ๒๐๐-๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ

๑๒. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๒.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรร
ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผทูี้่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่า
๑๒.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการ
สรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๑๓. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
สำหรับตำแหน่งคนงานทั่วไป ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ จะได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ส่วนลำดับที่ ๓ จะได้รับค่าตอบแทนจากงบเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สนามกีฬา) และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
อนึ่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรง
ตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างหรือเลิกจ้างผู้สมัครตามกรณีดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

**************************************************************************
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการส่งเสริมและสอนการ
พลศึกษาที่ยุ่งยากพอสมควรตามคำแนะนำ แนวทาง คู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใต้
การกำกับแนะนำหรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ โดยจะได้รับคำแนะนำ
เป็นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ฝึกอบรม นิเทศ สาธิตการสอนและทำการ
สอนวิชาพลศึกษา สุขศึกษา สุขาภิบาล สวัสดิศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์ การกีฬา
ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา อบรมลูกเสือและยุวกาชาด ตามโครงการที่กำหนด ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อ
นำมาปรับปรุงหลักสูตรการสอน จัดหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการวิจัย จัดทำคมูื่อ เกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ไปตามโรงเรียนและส่วนราชการต่าง ๆ ติดต่อประสานงานในการส่งเสริมทางวิชาการ
ตลอดจนจัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาการดังกล่าวเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาด้านวิชาอื่น ๆ เน้นทางพลศึกษา
สุขศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิชาอื่น ๆ เน้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้
ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๓๔๐.-บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนด โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ความรู้ในหลักวิชาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ๓๐ คะแนน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม,พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม,ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ตำแหน่ง และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานในหน้าที่ ๔๐ คะแนน
(๓) คุณสมบัติส่วนบุคคล ๓๐ คะแนน
- มนุษยสัมพันธ์
- ความคิดริเริ่ม
- ปฏิภาณไหวพริบ
- บุคลิกภาพ

**************************************************************************
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๓ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกำกับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อนื่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและ
สังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ติดตามให้มีการซ่อมบำรุง รักษา ซ่อมแซม
ตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้ จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การ
ตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวตั ิ
ข้าราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวม
ข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.จ.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้
เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง
ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้
เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้
ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๔๖๐.-บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนด โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ความรู้ในหลักวิชาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ๓๐ คะแนน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม,พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม,ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ตำแหน่ง และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานในหน้าที่ ๔๐ คะแนน
(๓) คุณสมบัติส่วนบุคคล ๓๐ คะแนน
- มนุษยสัมพันธ์
- ความคิดริเริ่ม
- ปฏิภาณไหวพริบ
- บุคลิกภาพ

**************************************************************************
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ค่อนข้างยาก
ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอคำอุทธรณ์
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษีตรวจแบบแสดงรายการและ
เอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ คำนวณภาณี ค่าปรับเงินเพิ่ม แจ้งการผลประเมิน คำชี้ขาด
การอุทธรณ์ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกยี่ วกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุง
ท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม กิจการค้าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทำการโฆษณา และใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูลค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม
โรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด
ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝาก
ธนาคาร ค่าจำหน่วยเวชภัณฑ์ คำร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าและค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น
รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและ
เรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และรายได้อื่นค้างชำระ ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์หรือ
ทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๔๖๐.-บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนด โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ความรู้ในหลักวิชาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ๓๐ คะแนน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม,พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม,ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ตำแหน่ง และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณป์ ัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานในหน้าที่ ๔๐ คะแนน
(๓) คุณสมบัติส่วนบุคคล ๓๐ คะแนน
- มนุษยสัมพันธ์
- ความคิดริเริ่ม
- ปฏิภาณไหวพริบ
- บุคลิกภาพ

**************************************************************************
ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน ๔ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรอง
การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือได้ผ่านการทดสอบทักษะเฉพาะ
บุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่ง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี
อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๓๔๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
๑. ใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนด โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ทดสอบคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยการ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
การมีมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
๒. เลือกสรรโดยวิธีการทดสอบตัวอย่างงานและสถานการณ์จำลอง (๑๐๐ คะแนน)

**************************************************************************
ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรอง
การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือได้ผ่านการทดสอบทักษะเฉพาะ
บุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่งตามรายละเอียดแนบท้ายมาตรฐานนี้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี
อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๓๔๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
๑. ใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนด โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ทดสอบคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยการ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
การมีมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
๒. เลือกสรรโดยวิธีการทดสอบตัวอย่างงานและสถานการณ์จำลอง (๑๐๐ คะแนน)

**************************************************************************
ชื่อตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะ
ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เปิด – ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
เดินหนังสือราชการในสำนักงานและนอกสถานที่หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๘๐.-บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
๑. ใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนด โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ทดสอบคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยการ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
การมีมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
๒. เลือกสรรโดยวิธีการทดสอบตัวอย่างงานและสถานการณ์จำลอง (๑๐๐ คะแนน)

**************************************************************************
ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๘๐.-บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
๑. ใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนด โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ทดสอบคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยการ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
การมีมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
๒. เลือกสรรโดยวิธีการทดสอบตัวอย่างงานและสถานการณ์จำลอง (๑๐๐ คะแนน)

**************************************************************************
ชื่อตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนไม้ดอกหรืองานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๘๐.-บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
๑. ใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนด โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ทดสอบคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยการ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
การมีมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
๒. เลือกสรรโดยวิธีการทดสอบตัวอย่างงานและสถานการณ์จำลอง (๑๐๐ คะแนน)
**************************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
http://www.phichitpao.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.57720112800598