กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ที่อยู่ : ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2556)

ประกาศรับสมัคร
11 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย กล้องถ่ายรูป
กล้องวีดิทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย
2. ช่วยเขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
3. จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิทัศน์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. จัดทำสื่อการเรียนการสอน มัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลที่ทันสมัย
5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.29640007019043