งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   ( บัดนี้ - 3 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 15000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
งานราชการ 2
โรงพยาบาลอินทร์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไทย ( ตั้ืงแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไทย(โรงพยาบาลอินทร์บุรี) อัต
งานราชการ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ / พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ / พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ อัตราเงินเดือน : 11,400 / 11,400 และ 10,690 บาท ประเ
งานราชการ 4
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครงาน ตำแหน่งกะลาสี   ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2559 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : กะลาสี (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 5
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (สำนักงานเลขานุการกรม)   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 สิงหาคม 2559 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า (สำนักงานเลขานุการกรม) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปว
งานราชการ 6
สถาบันประสาท รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ(สถาบันประสาท) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่


งานราชการ 7
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห่ราชินี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ  ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห่ราชินี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติ
งานราชการ 8
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ
งานราชการ 9
สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน(สถาบันประสาทวิทยา) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จ
งานราชการ 10
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ( ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน(โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 9400-10340 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงา