สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ที่อยู่ : ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับธุรการโรงเรียน (14 - 18 พฤษภาคม 2555)

ประกาศรับสมัคร
3 พฤษภาคม 2555
รายละเอียด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 6 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2835 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2818 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 3210 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5663 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ E - Office
(2) งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย (3) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
(4) งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
(5) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
อัตราค่าจ้าง
- อัตราค่าจ้างตามวุฒิปริญญาตรี อัตราจ้าง 9,140 บาท เงินช่วยการครองชีพชั่วคราว 5,860 บาท รวมเป็นอัตราจ้าง 15,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ระหว่างวันที่ 14- 18 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
3.2 เอกสารและหลักฐานการสมัครที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ใบสมัคร ตามแบบใบสมัครที่กำหนด
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
(3) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบปริญญาตรี โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(4) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ)
(6) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวัน
รับสมัคร
ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ 2, 3, 4 ให้นำฉบับจริงมาประกอบด้วย และให้สำเนาภาพถ่ายหลักฐาน ทุกฉบับ โดยผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และทางเว็บไซด์ www.korat5.go.th

5. วิธีการคัดเลือก และหลักสูตรการคัดเลือก
5.1 การสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีหลักสูตรการคัดเลือก ดังนี้
5.1.1 ความรู้ทั่วไป
5.1.2 ความสามารถทางภาษาไทย
5.1.3 ความสามารถในภาระงาน
- งานธุรการ สารบรรณ
- งานพัสดุ
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานการประสานงาน
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.1.4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
5.1.5 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
5.2 การสอบสัมภาษณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ ประสบการณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
วัน เดือน ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนน

26 พฤษภาคม 2555
09.30 – 11.30 น. สอบข้อเขียน 100 คะแนน
13.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

ณ โรงเรียนด่านขุนทด

6. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับคะแนนรวมจากสูงลงมา ในกรณีได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน สอบข้อเขียนเท่ากัน ให้คณะกรรมการจับฉลาก

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และทางเว็บไซด์ www.korat5.go.th โดยจะขึ้นบัญชีสำรองผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทั้งนี้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

8. การจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
8.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสั่งจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ
ในรอบแรก จำนวน 6 อัตรา
8.2 สำหรับการจ้างครั้งต่อไป กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลัง จะประสานทางโทรศัพท์ และมีหนังสือ
เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ที่จะได้รับการสั่งจ้างเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
8.3 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นอันยกเลิกกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัว
- ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การสั่งจ้าง
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้างในวัน เวลาที่กำหนด
- ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง
อนึ่ง การจ้างอัตราจ้างดังกล่าวถือเป็นการจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนดตามลำดับ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน


กำหนดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ประกาศรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2555
รับสมัคร วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
ดำเนินการคัดเลือก วันที่ 26 พฤษภาคม 2555
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 มิถุนายน 2555
และส่งตัวปฏิบัติงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :