สำนักงบประมาณ

ที่อยู่ : ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ( 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 )

ประกาศรับสมัคร
7 มกราคม 2556
รายละเอียด
สำนักงบประมาณ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300ตามเอกสาร14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำในการศึกษา อบรม สัมมนา ทุนการศึกษาต่อ
ทุนการฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการดูงานต่างประเทศของบุคลากรสำนักงบประมาณ
การศึกษาดูงานของบุคลากรจากหน่วยงานต่างประเทศ ณ สำนักงบประมาณ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารต่างประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ การร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา อบรม สัมมนา และดูงานต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน หรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
ตามเอกสาร ความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ
ตามเอกสาร ความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความ สรุปความภาษาอังกฤษ
ตามเอกสาร ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายจากข้อความภาษาอังกฤษ
และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :